Dotácia na tepelné čerpadlo, fotovoltiku či kotol – tretie kolo programu Zelená domácnostiam je spustené

Tak ako v iných krajinách EÚ, aj na Slovensku sme sa rozhodli ísť cestou dotácií na ekologickejšie zdroje tepla a elektriny. Z programu Zelená domácnostiam môžete získať podporu pre fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, a to pre rodinný i bytový dom. Prečítajte si, koľko môžete ušetriť a ako sa o príspevok uchádzať.

Zelená domácnostiam… ale iba mimo Bratislavský kraj

Mnohým ekonómom naskakujú pri slovnom spojení „štátne dotácie“ zimomriavky. Plniť ambiciózne ciele EÚ v oblasti znižovania emisií prechodom na ekologickejšie zdroje tepla a elektriny však nebude bez podpory možné.

Dokazujú to aj dáta Štatistického úradu SR, podľa ktorých bolo v r. 2021 príjmovou chudobou ohrozených 12,3 % obyvateľov Slovenska, čo je v prepočte každý ôsmy. „Vytiahnuť z vrecka“ 6 000 € na nové tepelné čerpadlo však nedokáže ani väčšina ľudí patriacich do strednej príjmovej triedy.

Pomôcť vám s tým môže projekt Zelená domácnostiam III. Ide o tretie kolo programu Zelená domácnostiam financovaného z eurofondov (operačný program Kvalita životného prostredia), ktorý zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V rámci neho môžete čerpať podporu pre rodinné i bytové domy nachádzajúce sa mimo územia Bratislavského kraja.

Majiteľom rodinného domu môže byť iba fyzická osoba, v bytovom dome nemôže právnická osoba (ani družstvo) s výnimkou mesta a obce vlastniť ani jeden byt.

Tip pre vás:
V Bratislavskom kraji budete môcť už tento rok získať podporu z projektu Obnov dom financovaného z Plánu obnovy a odolnosti, avšak budete musieť znížiť energetickú náročnosť domu o 30 %. Bratislavský kraj bude zahrnutý aj v pripravovanom pokračovaní projektu Zelená domácnostiam financovanom z operačného programu Slovensko.

Z programu Zelená domácnostiam môžete čerpať dotácie na:

  • Fotovoltické panely na výrobu elektriny – Iba pre rodinné domy, príspevok je 500 € za každý kW inštalovaného výkonu, spolu max. 1 500 €. Prebytočnú elektrinu však nesmiete do siete predávať, musíte ju buď uskladniť v batériách, alebo dodávať do siete zadarmo.
  • Slnečné kolektory na ohrev vody a vykurovanie – Príspevky sa líšia v závislosti od tzv. uprednostňujúcich podmienok (pozri nižšie v článku). Minimum na 1 kW je 400 €, maximum 500 €, celková výška príspevku je od 1 400 do 1 750 €. Pre bytové domy platí sadzba 400 – 440 € na kW, výška max. príspevku závisí od počtu bytov.
  • Tepelné čerpadlo – Aj dotácia na tepelné čerpadlo sa líši podľa uprednostňujúcich podmienok. Začína na 272 €/kW, resp. 2 720 € celkovo, a končí na 340 €/kW, resp. 3 400 € celkovo. Podporované sú tepelné čerpadlá typu zem – voda, voda – voda a vzduch – voda (všetko iba pre rodinné domy). Príspevok sa vzťahuje napr. aj na zemný vrt či akumulačnú nádrž.
  • Kotol na biomasu – Príspevok pre rodinný dom začína na 80 €/kW, resp. 1 200 € celkovo, a končí na 100 €/kW a 1 500 € celkovo. Pre bytové domy je príspevok od 80 € po 88 €/kW, celkovo podľa počtu bytov. Výška sa opäť riadi uprednostňujúcimi podmienkami, príspevok vám bude poskytnutý, len ak kotlom nahradíte existujúci alebo preukázateľne plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlie). Za vhodný sa považuje kotol spaľujúci biomasu vo forme peliet, brikiet, štiepok alebo kusového dreva so systémom splyňovania a bez spoluspaľovania fosílnych palív.
  • Veterné turbíny na výrobu elektriny – Rovnaká výška príspevku ako pri fotovoltike. Podpora veterných turbín je nateraz pozastavená kvôli nutnosti zmeny legislatívy.

Pozor – všetky sumy týkajúce sa podpory sú uvedené vrátane DPH.

Spomínané uprednostňujúce podmienky vám umožnia získať o 10 % vyšší príspevok, ak dom nemá možnosť pripojenia na systém centralizovaného zásobovania teplom (miestna tepláreň, ďalej v článku ako CZT). O 10 % viac môžete získať aj v prípade, že vykonáte opatrenia na zníženie spotreby energie domu (napr. zateplenie). V prípade kombinácie oboch podmienok (chýbajúce CZT + opatrenia) môžete získať o 25 % viac.

Príklad:
Pri tepelnom čerpadle je základný príspevok 272 €/kW, po pripočítaní 10 % je to 299 €/kW, no po pripočítaní 25 % až 340 €/kW. Podrobností nájdete na stránke Zelená domácnostiam III v tabuľke podporovaných zariadení.

Vykonanie opatrení preukazujete čestným vyhlásením, pri prípadnej neskoršej kontrole ich však budete musieť vydokladovať. Budete na to môcť použiť napr. faktúry za výmenu okien, dodanú energiu pred a po vykonaní opatrení či v prípade novostavieb projektovú dokumentáciu. Môže ísť o opatrenia vykonané tesne pred inštaláciou dotovaného zariadenia, ale aj v minulosti.

Zapamätajte si:
Príspevky na zdroje tepla z projektu Zelená domácnostiam vám budú poskytnuté iba vtedy, ak inštaláciou nepríde k odpojeniu domácnosti od systému CZT alebo k „výraznému zhoršeniu parametrov systému“.

Pre vyše 4 000 zariadení

Zariadenie, na ktoré vám bude poskytnutý príspevok (kotol, tep. čerpadlo atď.), musí spĺňať príslušné parametre týkajúce sa napr. účinnosti. Zároveň sa musí nachádzať v tzv. zozname oprávnených zariadení, kde ho zaregistrujú na základe splnenia parametrov a žiadosti s relevantnými dokladmi.

Nemusíte však mať obavy, že by vás zoznam obmedzoval. V súčasnosti sa v ňom nachádza vyše 4 000 zariadení, takže určite budete mať z čoho vyberať. Problém je iba s veternými turbínami, ktoré na Slovensku nie sú príliš využívané (jednoducho tu nie je dosť vetra, o čom sme už písali) a tým pádom je ich na našom trhu ako šafranu.

Tip pre vás:
Ak vami požadované zariadenie v zozname nenájdete, požiadajte predajcu alebo dovozcu, aby ho zaregistroval a vy ste naň mohli získať príspevok.

Príspevok Zelená domácnostiam sa vzťahuje nielen na dodávku a inštaláciu samotného zariadenia, ale aj na všetky nevyhnutné komponenty na zabezpečenie jeho funkčnosti, vykonanie funkčných skúšok a revízií. Patrí sem teda aj montážny a spojovací materiál a príslušenstvo. V prípade fotovoltiky ide napríklad aj o batérie, v prípade tepelných čerpadiel a kotlov aj o akumulačný zásobník/nádrž na vodu a pod.

Max. výška príspevku je obmedzená na 50 % z uvedených oprávnených výdavkov. Pre ilustráciu – ak sa rozhodnete pre 3 kW fotovoltický systém, budete môcť získať max. možný príspevok, t. j. 1 500 € (sadzba 500 €/kW). Ak vám však dodávateľ nacení kompletnú dodávku na 2 600 €, budete môcť čerpať iba 1 300 €. Či táto prax nepovedie k umelému navyšovaniu cien dodávateľmi, ukáže až čas.

Upozornenie:
Ak ste už v minulosti získali príspevok z prvej alebo druhej časti programu Zelená domácnostiam, z aktuálneho projektu Zelená domácnostiam III môžete žiadať iba o príspevok na iný typ zariadenia.

Peňazí je tentoraz dosť

Už sme si zvykli, že mnohé dotačné programy sú na Slovensku nastavené systémom „kto prv príde, ten prv melie“. Napríklad dotácie na elektromobily sa vyčerpali za 3 min a 43 s od spustenia. To však podľa Petra Blaškovitša, generálneho riaditeľa SIEA, teraz nehrozí (pozn. – od 24. 10. 2022 ho vo funkcii nahradil Stanislav Jurikovič). V tomto prípade totiž nerozhoduje poradie či čas registrácie, ale to, kedy bude váš dodávateľ schopný zariadenie nainštalovať. Zmena systému je reakciou SIEA na rastúce ceny energie, ohrozenie dodávok plynu a meškajúce objednávky zariadení.

Po vyplnení žiadosti na webe zelenadomacnostiam.sk získate aktivačný kód, ktorý váš dodávateľ využije na aktiváciu poukážky, len čo vám bude schopný nainštalovať zariadenie do 90 dní. Poukážka vám príde poštou, dodávateľ má potom 90 dní na to, aby vám zariadenie nainštaloval a podal žiadosť o jej preplatenie. SIEA žiadosť posúdi a až v tomto momente dochádza k uvoľneniu peňazí. Celý postup si môžete pozrieť na schéme nižšie.

Tip pre vás:
Ideálne je, ak budete postup vopred konzultovať s dodávateľom, ktorý vám odporučí vhodné zariadenie. Predídete tak prípadným problémom pri posudzovaní vhodnosti žiadosti na preplatenie.

Obr. 1 – Postup získania podpory z programu Zelená domácnostiam III. So súhlasom SIEA, zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/wp-content/uploads/2022/06/ZD_10_krokov-k-podpore-1024×745.jpg

Od spustenia programu Zelená domácnostiam na Slovensku doteraz pribudlo takmer 38-tisíc inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Preplatené boli poukážky v hodnote viac ako 80 mil. €. Tento rok sa malo v projekte uvoľniť 15 mil. €, v máji sa však podarilo rozpočet navýšiť o ďalších 30 miliónov. Začiatkom augusta mali domácnosti u seba poukážky v hodnote 20 mil. € a ďalších viac ako 19 miliónov je k dispozícii pre tých, ktorí chcú zariadenie nainštalovať do októbra budúceho roka.

V skutočnosti to však nemusí byť také horúce ako na začiatku, nie všetky vydané poukážky totiž musia byť preplatené. V praxi často prichádza k omeškaniu zo strany dodávateľa (zariadenie nie je na sklade, zahltenie zákazkami) a termín 90 dní nemusíte stihnúť. V tom prípade peniaze v rozpočte ostávajú a vy si o poukážku môžete požiadať opätovne.

Tip pre vás:
Celý proces sa nemusí javiť ako najjednoduchší, v prípade nejasností máte k dispozícii stránku s najčastejšími otázkami. Môžete takisto využiť bezplatné služby poradenských centier Žiť energiou, ktoré SIEA zriadila v 5 krajských mestách.

Zhrnutie:

  • V projekte Zelená domácnostiam III môžete získať príspevok na fotovoltické a solárne panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.
  • Príspevky sú určené iba pre fyzické osoby, v bytovom dome nemôže ani jeden byt vlastniť právnická osoba (vrátane družstva) okrem obce či mesta.
  • Výška príspevku je 50 % oprávnených výdavkov, patrí sem dodávka, montáž, spojovací materiál, funkčné skúšky či revízie.
  • Peňazí bude dosť, nezáleží na tom, kedy sa registrujete ani v akom poradí, ale kedy zariadenie nainštalujete.
  • V prípade nejasností si pozrite stránku s najčastejšími otázkami alebo využite bezplatné služby poradenských centier.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.