Všetko, čo potrebujete vedieť o revíziách

Pojem revízia v slovenčine označuje kontrolu, skúmanie, resp. preverovanie správnosti. Netýka sa pritom iba elektrických zariadení, ale napríklad aj rôznych dokladov, pracovných postupov a pod. Pri revízii technik pomocou špecializovaných meracích prístrojov vykonáva množstvo meraní, ktoré preveria bezpečnosť elektroinštalácie či zariadenia. Prinášame vám kompletný prehľad o revízii po dokončení elektroinštalačných prác. Na čo všetko a ako často revízie potrebujete, ako celý proces prebieha, a čo vám hrozí, ak ich zanedbáte?

Revízia alebo odborná prehliadka a odborná skúška?

Kontrolami, ktorých cieľom je zistiť stav bezpečnosti technických zariadení (vrátane elektrických), sa zaoberá vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Spomínali sme ju vo viacerých článkoch, keďže okrem iného definuje odbornú spôsobilosť elektrotechnikov a revíznych technikov.

Podľa vyhlášky existuje niekoľko typov kontrol, pojem revízia používa iba pri elektrických spotrebičoch a el. ručnom náradí. To, čo hovorovo označujeme výrazom revízia, definuje vyhláška ako odbornú prehliadku a odbornú skúšku v súvislosti s tzv. vyhradenými technickými zariadeniami (ďalej v článku ako VTZ). Okrem nej existujú aj ďalšie typy skúšok, ako napríklad úradná alebo typová, prípadne kontroly, ktoré sa vykonávajú pre rôzne typy zariadení v rôznych situáciách. (Kvôli zjednodušeniu však budeme aj v tomto článku – tak ako inde v rámci Electrendu – používať termín revízia.)

Elektroinštalácia, bleskozvod, náradie i spotrebiče

Revíziu musíte vykonať po ukončení výroby, montáže či inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy VTZ, a tiež pravidelne počas prevádzky (§ 13 spomínanej vyhlášky). Medzi VTZ elektrické patrí napríklad „silnoprúdová“ elektroinštalácia, elektrická prípojka či bleskozvod.

Z tých elektrických musíte revízie vykonávať medziiným pre:

Elektroinštaláciu – Pre murované obytné a kancelárske budovy platí lehota 5 rokov – spadajú pod ňu aj rodinné a bytové domy. V drevostavbách (materiály so stupňom horľavosti C, D, E, F) musí elektroinštalácia prejsť revíziou každé 2 roky. Osobitné lehoty platia aj pre školy, ubytovacie zariadenia, výškové budovy či dočasnú inštaláciu. Detaily nájdete nižšie na obrázku 1 alebo v spomenutej vyhláške.

Bleskozvod a prepäťové ochrany – Odborne sa im hovorí zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (pozri tabuľku). Lehoty pre revízie sa líšia v závislosti od hladiny ochrany pred bleskom pre daný objekt (závisí od množstva kritérií) alebo od toho, či ide o objekt obsahujúci priestor s nebezpečenstvom výbuchu.

Obrázok 1 – Lehoty na revízie VTZ elektrických. Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/ (príloha č. 8)

Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny sa používajú v špecifických situáciách v priemysle.

Medzi VTZ nepatria zariadenia pracujúce s bezpečným napätím či rozvody bezpečného napätia. Ide napríklad o rozvody počítačovej siete, zabezpečovacieho zariadenia (alarmu), kamerového systému, TV či audiosignálu a pod. Z hľadiska elektrickej bezpečnosti pre tieto zariadenia revíziu vykonávať nemusíte.

Pravidelným revíziám sa však nevyhnete pri elektrickom ručnom náradí. Lehoty sa pohybujú v rozsahu od 2 do 12 mesiacov podľa triedy ochrany náradia a podľa ročného počtu prevádzkových hodín. Detaily nájdete v norme STN 33 1600.

Revízie musíte vykonávať aj pre elektrické spotrebiče. Patria medzi ne kuchynské spotrebiče, ohrievače, kancelárska či výpočtová technika, ale aj „predlžovačky“. Lehoty sú od 3 do 24 mesiacov podľa toho, či ide o spotrebiče pevné, prenosné, alebo držané v ruke, a podľa miesta a spôsobu využitia. Detaily nájdete v norme STN 33 1610.

V prípade náradia a spotrebičov hovoria normy okrem revízie aj o tzv. kontrole. Pre ňu platia kratšie intervaly, proces je však omnoho jednoduchší, keďže sa na rozdiel od revízie vykonáva iba prehliadka a skúška chodu bez meraní.

Pre firmy sú pravidlá prísnejšie

Prvej revízii elektroinštalácie a bleskozvodu sa nevyhnete, keďže bez nej vám stavebný úrad stavbu neskolauduje. Vykonávať následné pravidelné revízie vám síce nikto neprikáže, je to však vo vašom vlastnom záujme, najmä ak:

Máte domácnosť poistenú – Poisťovne vyžadujú revízie, v opačnom prípade nepreplácajú poistné plnenie, ak je príčinou porucha na elektroinštalácii. Detaily nájdete v poistných podmienkach konkrétnej zmluvy.

Žijete v domácnosti s viacerými osobami alebo prenajímate nehnuteľnosť – Ako majiteľ/ka bytu môžete zodpovedať za škody spôsobené na zdraví či majetku ďalších členov domácnosti alebo vašich nájomníkov. V prípade škôd spôsobených nevyhovujúcim stavom elektroinštalácie vám hrozia nielen žaloby o náhradu škody, ale aj trestnoprávny postih.

Prevádzkujete ubytovacie či školské zariadenie, klub alebo verejne prístupné priestory – Podobne ako v predchádzajúcom prípade môžete ako prevádzkovateľ zodpovedať za škody na zdraví alebo majetku osôb v objekte.

V prípade firiem je situácia ešte prísnejšia. Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vám v § 9, ods. 1, písm. a) prikazuje kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a okrem iného tiež zabezpečovať úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Obdobné povinnosti vám ako zamestnávateľovi stanovuje aj § 13, ods. 3.

Pri nedodržaní uvedených predpisov vám podľa zákona 125/2006 Z. z. hrozí od inšpektorátu práce pokuta až do 100 000 €. Minimálna pokuta, ktorú vám inšpektori musia podľa zákona uložiť, je pritom v prípade ťažkej ujmy na zdraví až 20 000 € a v prípade smrti 33 000 €.

Práca pre špecialistu

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ môže vykonávať iba revízny technik s oprávnením podľa § 24 vyhl. 508/2009 Z. z. Niektoré elektroinštalačné firmy vám zabezpečia revíziu vo vlastnej réžií, či už prostredníctvom svojho interného revízneho technika, alebo externého spolupracovníka. Samozrejme, nič vám nebráni prenechať tento úkon technikovi, ktorého si sami vyberiete.

Revízie náradia a elektrospotrebičov môže vykonávať aj elektrotechnik s oprávnením podľa § 22 až 24 alebo poučená osoba (§ 20) pod jeho dohľadom. Kontrolu môže vykonávať osoba s oprávnením podľa § 20 až 24.

Čo sa týka cien, vieme vám poskytnúť iba veľmi hrubý odhad. Pri revízii bleskozvodu na malý rodinný dom sa obvykle zmestíte do 100 €, pri revízii elektroinštalácie do 150 €. Ceny revízií ručného náradia a spotrebičov sa zvyčajne pohybujú v rozsahu cca 5 – 15 €, podľa typu zariadenia.

Revízia nie je iba nutné zlo

Aj keď je jej nevyhnutnou súčasťou množstvo „papierovačiek“, nevnímajte ju iba ako administratívny úkon a nutné zlo. Žiadajte od revízneho technika, aby ju vykonal dôkladne. Iba v tom prípade budete môcť považovať elektroinštaláciu, bleskozvod, spotrebič či náradie za bezpečné. Tým pádom ho budete môcť používať vy, ďalší členovia domácnosti alebo vaši zamestnanci bez obáv. Myslite na to, že ak revízie zanedbáte, môžete čeliť nepríjemným ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom.

Napriek častým laickým názorom ani revízia nezbavuje vás a zhotoviteľa zodpovednosti za vykonanú prácu práva na reklamáciu. O zodpovednosti zhotoviteľa a projektanta hovorí dokonca norma STN 33 2000-6:2018. Jej článok 6.4.4.4 uvádza, že osoba/osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revíziu inštalácie musia poskytnúť správu (prehlásenie), ktorá zohľadňuje ich príslušnú zodpovednosť osobe, ktorá si práce objednala.

Najväčšou istotou je však aj v tomto prípade zmluva o dielo, v ktorej si so zhotoviteľom vaše práva a povinnosti jednoznačne vymedzíte.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.